Ochrana osobných údajov

Nachádzate sa tu

Odoslaním formulárov na tejto stránke súhlasíte so spracúvaním vašich uvedených osobných údajov pre účely komunikácie v súvislosti so službami. Takto získané údaje nebudú poskytnuté žiadnym sprostredkovateľom, ani tretím osobám.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľom je spoločnosť: ATL Trade s.r.o.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú : Radničné námestie 373/3, Dunajská Streda 929 01
Adresa prevádzky: Bratislavská 14 Dunajská Streda 929 01
E-mail: dakama@dakama.sk
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu .
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám ako „dotknutá osoba“ poskytli, spracúvame za podmienok stanovených v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.


                                                               Článok II.
Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ


Účel spracúvania OÚ:

1, Vystavenie daňového dokladu
Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov: článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Kategórie dotknutých osôb: zákazníci
Kategória OÚ: bežné osobné údaje
Doba uchovávania OÚ:  podľa zákona uvedeného v právnom základe                        Katogória príjemcov OÚ:  ATL Trade, s.r.o., účtovnícka spoločnosť
2, Zmluvné a predzmluvné vzťahy
Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov: článok 6 ods.1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
Kategórie dotknutých osôb: zákazníci
Kategória OÚ: bežné osobné údaje
Doba uchovávania OÚ: lehota uvedená v zmluve
Katogória príjemcov OÚ: ATL Trade s.r.o.
3, Reklamácie
Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov: článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Kategórie dotknutých osôb: zákazníci
Kategória OÚ: bežné osobné údaje
Doba uchovávania OÚ: podľa zákona uvedeného v právnom základe
Katogória príjemcov OÚ: ATL Trade s.r.o.
4, Ochrana práv a majetku kamerovým systémom
Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku.
Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, návštevníci predajne, ...
Kategória OÚ: bežné osobné údaje  Doba uchovávania OÚ: 14 dní
Katogória príjemcov OÚ: žiadni príjemcovia
5, Zasielanie marketingových materiálov
Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov: článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Kategórie dotknutých osôb: zákazníci
Kategória OÚ: bežné osobné údaje
Doba uchovávania OÚ: podľa zákona uvedeného v právnom základe                       
Katogória príjemcov OÚ: ATL Trade s.r.o.

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie, vystavenie  daňového dokladu.


Článok III
Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať: e-mailom: dakama@dakama.sk.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na kontaktné údaje uvedené v úvodných ustanoveniach.
Príručku pre občanov o ochrane údajov v EÚ nájdete na nasledovnej webstránke
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/su_to_vase_udaje_-_prevezmite_kontrolu.pdf